RYGORY SANITARNE GMINNEGO OŚRODKA  KULTURY W BESTWINIE

W ZWIĄZKU Z RYZYKIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA  – DLA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH

 

1.     Rygory niniejszego regulaminu obowiązują w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, w trakcie stopniowego odmrażania działalności instytucji kultury w Polsce.

2.     Rygory dotyczą sposobów zabezpieczenia osób: prowadzącego zajęcia i uczestników zajęć artystycznych w trakcie zajęć w małych grupach, w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie, ul. Krakowska 123, Muzeum Regionalnego w Bestwinie, ul. Kościelna 57 oraz pomieszczeniach Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie przy ul Batalionów Chłopskich 19.

3.     Wprowadza się zabezpieczenia dotyczące kordonu sanitarnego: płyn do dezynfekcji rąk osób wchodzących do budynków i wychodzących z nich przy drzwiach wejściowych oraz przy wejściu  do węzłów sanitarnych, mydło w płynie ze środkiem bakteriobójczym w węźle sanitarnym, środki ochrony indywidualnej pracowników mających kontakt z użytkownikami -  maseczki zakrywające usta oraz nos.

4.     Dezynfekcja klamek, wyłączników świateł, blatów, co najmniej dwa razy w ciągu dnia przez pracowników GOK.

5.     Wywieszenie w pomieszczeniach sanitariatów instrukcji dotyczących właściwego mycia rąk.

6.     Wywieszenie informacji o ograniczeniu ilości osób mogących przebywać w toaletach.

7.     Obowiązki użytkownika: dezynfekowanie rąk przy wejściu do budynku i przed opuszczeniem go, zakrywanie ust i nosa maseczką lub w inny, dozwolony w regulacjach rządowych dotyczących przebywania w miejscach publicznych przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu (poza salą zajęć / ćwiczeń).

8.     Zostają wprowadzone limity ograniczające ilość osób jednocześnie przebywających w pomieszczeniach, w których realizowane są zajęcia kulturalne zgodnie z obowiązującymi zaleceniami (na drzwiach pomieszczenia gdzie prowadzone są zajęcia umieszczona jest informacja o dopuszczonej maksymalnej ilości osób w pomieszczeniu).  

·        Ilość osób uczestniczących w zajęciach musi być dostosowana do wielkości pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, zgodnie zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

– prowadzenie zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w obiektach zamkniętych, gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2 jednak nie więcej niż 32 osoby + 3 osoby prowadzące w obiekcie.

– prowadzenie indywidualnych zajęć (prowadzący - uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.

9.     Pomieszczenia nieklimatyzowane powinny być wietrzone po każdych zajęciach.

10.W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem u któregokolwiek z użytkowników należy niezwłocznie go odizolować w wyznaczonym i przygotowanym do tego pomieszczeniu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń. ( Nr tel. 33 816 00 12)

11.Zaleca się ustalenie listy pracowników oraz klientów, o ile to możliwe, przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie, ponieważ może to być bardzo pomocne w działaniach służb sanitarnych.

12.Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

13.Powyższe rygory mają zastosowanie do innych osób korzystających z pomieszczeń GOK np. w związku z wynajmem.

14.Zaleca się stosowanie powyższych reguł w zestawieniu z informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnymi na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.